Sunday, March 18, 2018

Ống nhòm cao cấp cần bán

Cần bán ống nhòm XXXX
Lý do: có nhiều không dùng đến
Xin liên lạc: (xxx)xxx xxxx

1 comment:

  1. Bạn làm ơn cho biết giá cả. Xin liên lạc (zzz)zzz zzzz

    ReplyDelete